Ir al contenido principal

Habilitació del personal de control d'accés de locals d'espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius


Habilitació del personal de control d'accés de locals d'espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius


Informació general
S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics musicals o activitats recreatives musicals, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadors d'aquestes activitats.

La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.

Proves
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han de:

- Haver realitzat els cursos de formació segons el temari amb la durada prevista a l'annex V punt 4 (Decret 112/2010, de 31 de d'agost). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. En la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament habilitat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat i, acreditar els requisits que estableix l'annex V, punts 1.b) i 1c) de l'esmentat decret.

- Superar les proves de selecció que realitza la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, les quals han de tractar sobre els mòduls de coneixements i caràcter pràctic que es determinen a l'annex V esmentat.


Identificació del personal de control d'accés
1. El personal de control d'accés ha d'estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda "Personal de control d'accés" en el qual han de constar les dades que s'especifiquen a l'article relatiu a l'habilitació.

2. Durant les inspeccions, el personal de control ha de mostrar el carnet quan li sigui requerit.

Podeu trobar la informació actualitzada a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Observacions

Contingut dels mòduls:

Mòdul de coneixements
Els objectius del mòdul de coneixements són els següents:
 Capacitar i dotar de coneixements jurídics les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació, com també dels coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya.
 Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d'accés.
 Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcta aplicació a les situacions que es puguin plantejar.
La durada d'aquest mòdul ha de ser de 35 hores.

Mòdul de caràcter pràcticEls objectius del mòdul de caràcter pràctic són els següents:
 Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.
 Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
 Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques per respondre més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.
 Aprendre tècniques d'autocontrol, d'atenció a la clientela i d'habilitats socials.
 Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.
La durada d'aquest mòdul ha de ser de 25 hores.

Programes:

Programa de mòdul de coneixements
Tema 1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament (Decret 112/2010, de 31 d'agost).
Tema 2. Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb el Reglament.
Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.
Tema 5. Horaris de tancament, d'acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb el Reglament i la resta de normativa aplicable.
Tema 7. Prohibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb el Reglament i la resta de normativa aplicable.

Programa de mòdul de caràcter pràctic La realització d'un curs de primers auxilis, per atendre situacions d'assistència sanitària immediata, conceptes bàsics de primers auxilis.
Formació sobre l'actuació que cal seguir en situacions de perill per a les persones, Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes dels clients de les sales de festes i espectacles amb l'objectiu de prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d'embriaguesa per haver consumit alcohol o d'intoxicació per estupefaents o d'altres substàncies, així com d'altres situacions previsibles.
Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixen en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.

Entitat responsable


Direcció General d'Administració de Seguretat

Comentarios

Entradas populares de este blog

Nueva agresion y apuñalamiento a un vigilante de seguridad habilitado : Este nuevo incidente violento en el Ferrocarril metropolitano de Barcelona la mañana del pasado martes.

Un vigilante de seguridad ha sido apuñalado esta mañana, cuando faltaban pocos minutos para las siete, por un individuo en la línea 3 del suburbano barcelonés, en el vestíbulo de la estación de Paralelo. Según ha podido saber un individuo hombre ya conocido por los vigilantes de seguridad  de grandes dimensiones ha agredido con un arma blanca a uno de los vigilantes de seguridad habilitados  esta estación del centro de la ciudad d #Barcelona. Ha resultado herido en una pierna. Un agente de los Mossos d'Esquadra ha resultado también herido leve en la detención del hombre.
Aunque la policía #mossos  investiga los hechos, todo apunta que el hombre sufre un trastorno psiquiátrico severo, según ha podido saber de fuentes oficiales este medio. Según #TMB, los hechos ocurrieron cuando se estaba haciendo un control de billetes a cargo de interventores y vigilantes. Un usuario que no había validado ha querido eludir la inspección y marchar con un tren, lo que han impedido los vig…

Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria da como resultado la Intervención de casi una tonelada de cocaína transportada oculta en el interior de falsas piedras

Detenidas 11 personas que intentaron introducir la droga en España utilizando un cargamento de 188.000 kilos de piedras siendo varias de ellas, realmente, un conglomerado de apariencia rocosa que imita de forma muy convincente a las reales
Los agentes tuvieron que picar con mazas todas las piedras voluminosas hasta dar con aquellas que camuflaban el estupefaciente, localizando 785 paquetes de más de un kilogramo de cocaína cada uno de ellos
Los arrestados conformaban una organización, compuesta por ciudadanos colombianos y venezolanos, dedicados a la introducción de importantes cantidades de cocaína en nuestro país y su posterior distribución por el resto de Europa
Durante la investigación se realizaron siete registros, entre ellos una nave industrial situada en Humanes (Madrid) donde se localizó el cargamento de piedras Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han intervenido casi una tone…

D. Héctor Iván Espinoza Farfán Embajador de la República de Guatemala en Cuba

Impulsan los paises de #Cuba y #Guatemala la reactivación de vuelos directos entre ambos para aumentar si cabe los intereses económicos comerciales, al desarrollo del Acuerdo de Turismo Multidestino tan beneficioso para todos . https://t.co/jGYhmKQnWT#turismoguatemala — Careonsafety Consultoria #formación #siseguridad (@careonsafety) 24 de enero de 2018
Impulsan los paises Cuba y Guatemala la reactivación de sus vuelos directos.CUBA, 10 de mayo de 2018.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, recibió en la mañana de este jueves al excelentísimo señor Jairo David Estrada Barrios, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, quien realiza una visita de trabajo a Cuba en el marco del Trigésimo Séptimo Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se desarrolla en  La Habana.
En un ambiente cordial, intercambiaron sobre la marcha de las relaciones bilaterales y expresaron la dispos…